Audit webovej aplikácie

By michal, 2 October, 2023
Ilustračný orázok. Okolo monitora sú ikonky prezentujúce jednotlivé časti auditu webu.

Audit webovej aplikácie je proces, ktorý slúži na zhodnotenie predajnosti, bezpečnosti, výkonnosti, správania a kvality webovej aplikácie. Je dôležitý pre zabezpečenie webovej aplikácie, aby bola efektívna a chránená pred potenciálnymi hrozbami. Ako robím audit webovej aplikácie ja:

 1. Stanovenie cieľov auditu:
  • Definujem, čo chceme auditom dosiahnuť. Súčasťou cieľov môže byť zabezpečenie webovej aplikácie, optimalizácia výkonu, kontrola správania na rôznych zariadeniach alebo zlepšenie užívateľskej skúsenosti.
 2. Identifikácia dôležitých stránok a funkcií:
  • Určím, ktoré stránky a funkcie webovej aplikácie sú kritické a vyžadujú zvláštnu pozornosť pri audite. Zameriam sa na tie, ktoré majú významný vplyv na užívateľov alebo na bezpečnosť webu.
 3. Testovanie výkonu:
  • V audite skúmam aj výkonnosť aplikácie. Používam rôzne nástroje na testovanie záťaže, aby som zistil, ako aplikácia reaguje. Meriam rýchlosť načítania stránok a vo výsledku definujem tzv. úzke hrdlo. Je to miesto alebo dôvod, kde sa dá rýchlosť načítania optimalizovať.
 4. Bezpečnostný audit:
  • V mojich auditoch sa zameriavam aj na bezpečnosť webovej aplikácie. Skontrolujem, či aplikácia je odolná voči rôznym bezpečnostným hrozbám, ako sú SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) a iné.
 5. Testovanie kompatibility:
  • Kontrola, ako sa aplikácia správa na rôznych prehliadačoch (napr. Chrome, Firefox, Safari) a zariadeniach (počítač, smartfón, tablet). Uistím sa, že aplikácia je plne funkčná a správne zobrazená na rôznych platformách.
 6. Audit používateľskej skúsenosti (UX):
  • Posúdenie užívateľskej skúsenosti pri používaní aplikácie. Zisťujem, či sú položky Menu logické, či je rozloženie pohodlné, a či sú jednotlivé stránky používateľsky prívetivé.
 7. SEO audit:
  • V tomto bode kontrolujem stránku z hľadiska vyhľadávanosti a konkurencie-schopnosti. Kontrolujem kľúčové slová, navrhujem zlepšenie a optimalizáciu. Kontrolujem on-page SEO, off-page SEO, ale kontrolujem aj technickú časť, ktorá ovplyvňuje SEO optimalizáciu. 
 8. Dokumentácia a správa výsledkov:
  • Počas auditu urobím dôkladné záznamy o identifikovaných problémoch a výsledkoch. Výsledky auditu budú obsahovať aj zoznam zaznamenaných nedostatkov a ich odporúčané riešenie.

Audit webovej aplikácie je dôležitým procesom na zabezpečenie toho, aby vaša aplikácia slúžila používateľom spoľahlivo a bezpečne. Môže byť vykonávaný internými tímami alebo externými špecialistami na bezpečnosť a kvalitu, ako po obsahovej stránke, tak aj po technickej.

Zároveň odporúčam opakovaný audit. Po implementácii zmien audit opakujte, aby ste sa uistili, že nedostatky boli odstránené a aplikácia je v dobrej kondícii.

Za fotku ďakujem Mudassar Iqbal z Pixabay.